PhimHoaNgu.Net tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người dùng của mình cũng làm như vậy. Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền và có thể truy cập trên trang web của chúng tôi, bạn có thể thông báo cho đại lý bản quyền của chúng tôi theo thủ tục được quy định trong Đạo luật Bản quyền Kỹ thuật số Thiên niên kỷ (DMCA).

1. Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền, hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu, hoặc được ủy quyền để hành động theo bất kỳ quyền nào thuộc về bản quyền, vui lòng báo cáo các vi phạm bản quyền bị cáo buộc xảy ra trên hoặc thông qua trang web của PhimHoaNgu.Net bằng cách gửi thông báo DMCA đầy đủ thông tin đến đại lý bản quyền được chỉ định của chúng tôi. Thông báo của bạn phải bao gồm các thông tin sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền độc quyền bị cho là vi phạm.
 • Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn tuyên bố đã bị vi phạm.
 • Mô tả về vị trí mà tài liệu bạn khiếu nại nằm trên trang web (vui lòng cung cấp URL hoặc thông tin cụ thể khác để chúng tôi có thể xác định tài liệu đó).
 • Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
 • Một tuyên bố rằng bạn tin rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của họ hoặc pháp luật cho phép.
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, dưới hình phạt khai man, rằng bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu của một quyền độc quyền bị cho là vi phạm.

2. Gửi thông báo DMCA

Thông báo DMCA có thể được gửi tới đại lý bản quyền của chúng tôi qua email hoặc đường bưu điện:

3. Hành động của chúng tôi

Sau khi nhận được thông báo hợp lệ, chúng tôi sẽ:

 • Gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc vi phạm.
 • Thông báo cho người dùng đã đăng tải tài liệu bị cáo buộc vi phạm.
 • Người dùng đăng tải tài liệu có thể gửi thông báo phản đối nếu họ tin rằng tài liệu bị cáo buộc không vi phạm bản quyền.

4. Thông báo phản đối

Nếu bạn nhận được thông báo rằng tài liệu của bạn đã bị gỡ bỏ do vi phạm bản quyền và bạn tin rằng tài liệu đã bị gỡ bỏ do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai, bạn có thể gửi một thông báo phản đối. Thông báo phản đối phải bao gồm các thông tin sau:

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn.
 • Xác định tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa và vị trí nơi tài liệu xuất hiện trước khi bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.
 • Một tuyên bố dưới hình phạt khai man rằng bạn tin rằng tài liệu đã bị gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu cần gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa.
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn, và một tuyên bố rằng bạn đồng ý với thẩm quyền của tòa án quận liên bang cho khu vực tư pháp mà địa chỉ của bạn nằm hoặc nếu địa chỉ của bạn ở ngoài Hoa Kỳ, cho bất kỳ khu vực tư pháp nào mà PhimHoaNgu.Net có thể được tìm thấy, và bạn sẽ chấp nhận dịch vụ quy trình từ người đã cung cấp thông báo vi phạm bản quyền ban đầu.

5. Gửi thông báo phản đối

Thông báo phản đối có thể được gửi tới đại lý bản quyền của chúng tôi qua email hoặc đường bưu điện:


Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của bạn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giữ cho cộng đồng của chúng tôi an toàn và tuân thủ pháp luật.